Naujienos

Porciunkulės atlaidai, 2018

2018-08-05

2018 m. rugpjūčio 5 d. mūsų katedra šventė Porciunkulės atlaidus, kuriuos vedė Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas dekanas bažn. t. lic. Egidijus Venckus.

Atlaidų fotogalerija >>

 

Dieninė vaikų stovykla „Viską darykite su meile“ (1 Kor 16, 14)

2018-07-01

2018 m. birželio 26 d. - liepos 1 d. mūsų katedroje vyko dieninė vaikų stovykla „Viską darykite su meile“  (1 Kor 16, 14).

Stovyklos fotogalerija >>

 

Piligriminė kelionė į Kaišiadoris

2018-06-14

Birželio 14 d. (ketvirtadienį) būrelis katedros parapijiečių kartu su klebonu Eugenijumi aplankė Kaišiadorių katedrą, kur vyko palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės. 12 val. Mišiose, kartu su vyskupijos ordinaru Jonu Ivanausku, vyskupu emeritu Juozu Matulaičiu, gausiu kunigų ir tikinčiųjų būriu, panevėžiečiai karštai meldėsi prie pal. Teofiliaus sarkofago. Po Mišių vyskupas Jonas iškilmingai perdavė originalų relikvijorių su palaimintojo Teofiliaus relikvija Kauno benediktinių seserimis, kurioms dar 1936-1943 metais tarnavo kaip kapelionas ir ėjo šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriaus pareigas. Vyskupas pamoksle dar kartą prisiminė svarbiausius palaimintojo Teofiliaus gyvenimo momentus bei kvietė Gedulo ir Vilties dieną dėkoti Viešpačiui už teikiamą viltį. Su džiugia nuotaika ir kupinomis širdimis pavakary visi sugrįžome į namus.

Piligriminės kelionės fotogalerija >>

 

Pirmos Komunijos šventės, Panevėžio katedroje, 2018 m.

2018-05-12

Gegužės mėnesį katedroje mūsų parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos vaikams ir jų tėveliams.

Pirmos komunijos švenčių fotogalerija >>

 

Pirmos Komunijos vaikų ir jų tėvelių rekolekcijos „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“, Jn 15, 5

2018-05-05

 

2018 m. balandžio 28 d. ir gegužės 5 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Pirmos Komunijos vaikų ir jų tėvelių rekolekcijos „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“, Jn 15, 5.

Turiningos rekolekcijos prasidėjo malda, vėliau kelios šeimos paliudijo savo tikėjimą. Kun. Rimantas Kaunietis tėvams vedė katechezę „Pasilikite mano meilėje“, o tuo metu vaikai džiaugsmingai leido laiką orientaciniame žaidime, giesmėmis šlovino Dievą bei atliko įvairias užduotis.

Po sočios ir saldžios agapės rekolekcijos buvo užbaigtos bibliniu mąstymu „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“.

Dėkojame tėveliams ir vaikams, atsiliepusiems į kvietimą. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Panevėžio vyskupijos katechetikos centrui, katedros klebonui Eugenijui, kunigui Rimantui, katechetėms, jaunimo šlovinimo grupei „Pakviesti“ ir parapijos savanorių grupelei „Ora et labora“.

Rekolekcijų fotogalerija >>>

 

Velykinis sveikinimas

2018-04-01

Brangieji,

Velykos, tai ne tik garsus ir džiugus „Aleliuja“,

bet puiki proga visa būtimi giedoti Viešpaties pergalę prieš mirtį.

Atverkime savo širdis už mus mirusiam ir prisikėlusiam Kristui,

kuris iš mūsų vidaus išmeta nuodėmes ir Šventosios Dvasios dėka

paverčia mūsų gyvenimą nesibaigiančiomis velykomis.

 

Su šv. Velykomis!

 

Maldoje adm. kun. Eugenijus Troickis

 

Susitaikinimo pamaldos jaunimui

2018-03-23

2018 m. kovo 23 d. Panevėžio katedros jaunimas kartu su savo artimaisiais dalyvavo Susitaikinimo apeigose.

Pamaldų pradžioje kun. Rimantas Kaunietis, apžvelgdamas biblinę Sūnaus Palaidūno istoriją, pakvietė jaunimą drauge išgyventi sakramentinį Dievo gailestingumą.

Atlikę išpažintį jaunuoliai kartu su jaunimo šlovinimo grupe „Pakvieti“ garbino Dievą giesme bei išgyveno Dievo artumą ir šventė Eucharistiją.

Dėkojame vyskupui Linui, katedros kunigams ir katechetėms padėjusiems jaunimui priimti Atgailos sakramentą ir pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei.

 

„Tu apvalai mūsų širdį Sutaikinimo sakramentu. Tavo gailestingumas pripildo mus džiaugsmo“

2018-03-22

2018 m. kovo 19-22 d. mūsų mažieji parapijiečiai, kurie ruošiasi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, kartu su savo artimaisiais dalyvavo gavėniai skirtuose susitikimuose  „Tu apvalai mūsų širdį Sutaikinimo sakramentu. Tavo gailestingumas pripildo mus džiaugsmo“.

Pasibaigus mąstymui kun. Rimanto Kauniečio ir kun. Tomo Paliukėno padrąsinti pirmą kartą katedroje šventė Susitaikinimo sakramentą.

Dėkojame katedros kunigams, katechetėms ir vienuolei Elijai, palydėjusiems vaikus į Dievo gailestingumo versmes.

 

Gavėnios rekolekcijos

2018-03-18

2018 m. kovo 18 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė ir savo dvasinėmis įžvalgomis bei mintimis pasidalijo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (Jėzuitų) bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas, SJ.

Rekolekcijos baigėsi vidinio išgydimo pamaldomis 18 val., kurioms vadovavo kun. S. Kazėnas, SJ ir sielovados bendruomenė iš Kauno „Gailestingumo versmė“.

Giesme Dievą šlovino Panevėžio vyskupijos jaunimo šlovinimo  grupė „Pakviesti“.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Stasiui Kazėnui, SJ, kuris rekolekcijų metu savo malda, nuoširdžiais ir giliais pamokslais bei Susitaikymo sakramento šventimu lydėjo tikinčiuosius.

Taip pat dėkojame vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Algirdui Daukniui, kun. Tomui Paliukėnui, kun. Rimantui Kauniečiui ir visiems, kurie savo tarnyste palydėjo parapijiečius link Kristaus prisikėlimo šventės.

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2018-03-04

2018 m. kovo 4 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tikintieji šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero atlaidus, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kunigas Mozė Mitkevičius. Svečias dalinosi išmintimi prisotintu bibliniu žodžiu, vaizdžiais palyginimais liudijo savo asmeninį santykį su Dievu ir kvietė tikinčiuosius veržtis į tą, kuris "pamilo pasaulį ir atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas turėtų amžinąjį gyvenimą". 12 val.šv. Mišias papuošė ne tik tikinčiųjų malda, darnus choro giedojimas, bet ir eucharistinė procesija, kuri šimtmečius Katalikų Bažnyčioje išreiškia visų Dievą mylinčių žmonių gyvą tikėjimą.

Tuo pat metu parapijos salėje vyko Kaziuko mugė, kurioje buvo galima pasidalinti savo pagamintais rankdarbiais ir skanėstais ar smagiai praleisti laiką prie arbatos puodelio. Po sumos į parapijos salę sugužėję visi maldininkai, choristai, procesijos dalyviai buvo pavaišinti šviežiomis bandelėmis ir sultiniu bei kitais skanumynais. Tokiomis progomis ypač juntama parapijos kaip bendruomenės dvasia, liudijanti meilę Dievui ir Bažnyčiai.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Mozei už tikėjimo liudijimą, choristams už meilę giesmei, procesijos dalyviais už ištikimybę ne vienerius metus garbintį eucharistinį Jėzų, parapijiečiams už nuoširdžias maldas ir aukas, atlaidų organizatoriams, mugės dalyviams, savanoriams ir šeimininkėms už šeimynišką rūpestį, kad visi būtų pasisotinę duonos kąsniu ir gera nuotaika. Užtariant šv. Kazimierui, telaimina Dievas Panevėžio katedros parapijiečius: vaikus, jaunimą, šeimas ir visus žmones, kad visuose klestėtų ištikimybė Dievui, bendruomenei ir krikščioniškoms vertybėms.

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija >>