Liturginės tarnystės

Liturgiją švenčia ne tik dvasininkai, bet ir visa Dievo tauta, kurios nariai įvairiais būdais patarnauja. Šalia įprastinės liturgijos katedroje vyksta ir kitos iškilmės (vyskupų konsekracija, kunigystės šventimai, valstybinių švenčių minėjimai ir pan.), kurioms reikalingas ypatingas pasiruošimas bei liturgijos patarnautojų pagalba. Tokiu būdu Bažnyčioje nuo seno veikia įvairios liturginės tarnystės, kurių tikslas – prisidėti prie liturgijos šventimo, skatinant tikinčiuosius tapti aktyvios tikinčiųjų bendruomenės nariais.

 

Altoriaus ministrantai

Ministrare išvertus iš lotynų kalbos reiškia „patarnauti“. Ministrantas – dvasininko padėjėjas, padedantis šv. Mišių ar kitų pamaldų metu. Pagal seną Bažnyčios tradiciją altoriaus ministrantais gali būti parapijos berniukai. Labai gražus paprotys kai ministrantų gretas papildo vaikai, tais metais priėmę Pirmąją Komuniją. Svarbiausias ministranto tikslas – rūpinimasis liturgijos grožiu, tuo pačiu rodant gerą pavyzdį savo bendraamžiams. Ministrantai geriau susipažįsta su liturgija, suvokia šv. Mišių prasmę, tampa pavyzdingais ir atsakingais Bažnyčios bendruomenės nariais. Patarnauti prie altoriaus ministrantus moko parapijos kunigai, klierikai, zakristijonai ir katechetai. Vaikams organizuojamos ministrantų stovyklos ir kitos šventės.

Norinčius patarnauti prie altoriaus kviečiame kreiptis į zakristiją prieš ar po šv. Mišių, taip pat galima kreiptis į parapijos raštinę tel. (8 45) 502281, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Ekstraordinariniai Komunijos teikėjai

Ekstraordinarinių Komunijos teikėjų tarnystė apima Komunijos dalijimą šv. Mišiose bei nešimą seniems ir ligotiems asmenims į namus ar ligonines. Komunijos teikėjai yra parapijos siunčiami, kad neštų Bažnyčios atjautą ir Eucharistinį Jėzų sergantiems ir negalintiems išeiti iš namų. Bet sykiu jie yra įpareigoti liudyti parapijai apie jos narių (kartu ir Kristaus) kentėjimus. Taip jie tampa „dovanų nešėjais“ vieno parapijiečio kitam, skleidžiant Dvasios dovanas kiekvienam pagal poreikį.

2014 m. gavėnios metu dešimt mūsų parapijoje gyvenančių vienuolių ir pasauliečių baigė specialius mokymus bei yra pasiruošę dalinti ir nešti eucharistinį Jėzų tikintiesiems.

Šv. Rašto skaitovai

Šv. Rašto skaitovai šv. Mišių ir kitų apeigų metu skelbia Dievo žodį bendruomenei. Bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas yra tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams. Skaitovas Dievo žodį – patį Jėzų Kristų – dalija žmonėms, todėl Šv. Rašto skaitinių tekstai skaitomi tik atsakingai pasiruošus, kad būtų suprantami kiekvienam bažnyčios lankytojui.

Nuoširdžiai kviečiame parapijiečius liturgijos metu skaityti skaitinius. Dievo Žodį skelbkime kartu. Norinčius skaityti kviečiame kreiptis į zakristiją prieš šv. Mišias, taip pat galima kreiptis į parapijos raštinę tel. (8 45) 502281, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Švč. Sakramento adoruotojai

Panevėžio katedroje kasdien vyksta Švč. Sakramento adoracija. Švč. Sakramento adoruotoju gali būti kiekvienas tikintysis, kuris asmeniškai ir bendruomeniškai nori susitikti su eucharistiniu Jėzumi ir Jį garbinti tyloje bei bendrais liturginiais veiksmais.

Norinčius regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir vienybę maldos budėjime, kviečiame valandai ar daugiau įsipareigoti ir užsiregistruoti.

Atsakingoji – s. Vanda Žemeliauskaitė, mob. 8 612 76243.

Procesijos dalyviai

Parapijos bendruomenė, švęsdama Velykas, atlaidus, pirmuosius mėnesio sekmadienius bei kitas šventes, savo vienybę ir bendrystę sustiprina eucharistine ar kita procesija: mergaitės barsto gėles, vyrai neša kryžių, baldakimą, žvakes bei procesijos vėliavas, o jiems talkina moterys.

Kviečiame mergaites, moteris ir vyrus įsijungti į katedroje vykstančias procesijas ir kartų šlovinti Viešpatį.

Atsakingoji – s. Vanda Žemeliauskaitė, mob. 8 612 76243.

Kitos tarnystės

Nuoširdžiai kviečiame parapijiečius kiekvieną sekmadienį ir iškilmių dienomis padėti rinkti aukas bei patarnauti ten, kur reikalinga. Tad būkite atviri priimti mūsų prašymus, o norinčius kviečiame kreiptis į kleboną.

 

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame (1 Kor 12, 4–6)

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >