Naujienos

Mirė apašt. prot. Bronius Antanaitis (1925 – 1948 – 2018)

2018-03-01

2018 m. vasario 27 d. eidamas 94 m. Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose mirė Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas – emeritas, jubiliatas, apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis.

Prel. Bronius Antanaitis gimė 1925 m. vasario 19 d. Jasonių kaime (Smilgių parapijoje, Radviliškio r.) jauniausiuoju iš dešimties vaikų katalikiškoje šeimoje. 1931–1932 m. baigė pirmąjį skyrių Jasonių pradžios mokykloje, įrengtoje Antanaičių namuose, 1932–1935 m. baigė keturis skyrius Jukiškio (Radviliškio r.) pradžios mokykloje, 1935–1936 m. – penktąjį skyrių Smilgių (Panevėžio r.) pradžios mokykloje. Savarankiškai pasiruošęs įstojo į Šeduvos (Radviliškio r.) progimnaziją. 1942 m. persikėlė mokytis į Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, tačiau vengdamas mobilizacijos į vokiečių kariuomenę, iš jos pasitraukė ir 1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją.

1944 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1948 m. spalio 31 d. vysk. K. Paltaroko buvo pašventintas kunigu. Dėl sovietinių represijų ir persekiotos šeimos negalėjo savo gimtojoje parapijoje aukoti primicijinių šv. Mišių.

Savo kunigišką tarnystę pradėjo 1949 m. gegužę Pasvalio parapijoje, tačiau po kelių mėnesių komunistinė valdžia kurį laiką neleido eiti kunigiškų pareigų. Tais pačiais metais paskirtas į Anykščių parapiją vikaru. 1950 m. paskirtas Onuškio parapijos administratoriumi. Nuo 1955 iki 1958 m. ėjo vyskupo K. Paltaroko sekretoriaus pareigas. 1957 m. vysk. K. Paltaroko skiriamas Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. 1958 m. komunistinės valdžios potvarkiu iškeltas į Krekenavos parapiją vikaro pareigoms, kur po dviejų metų vysk. J. Steponavičiaus paskirtas tos pačios parapijos administratoriumi. 1962 m. sovietų valdžia ištremia į Bartininkus rezidentu, vėliau Vilkaviškio vyskupijos valdytojo J. Stankevičiaus paskiriamas vikaru. 1964 klebonavo Alksninės parapijoje, o 1970 m. paskirtas Avilių parapijos klebonu. Nuo 1974 iki 1995 m. klebonavo Šeduvos ir Dambavos parapijose. Tuo protarpiu buvo paskirtas įvairioms pareigoms: Panevėžio vyskupijos meno tarybos nariu, sąjūdžio „Caritas“ dvasios tėvu, vyskupo atstovu Lietuvos Sąjūdžio seime, Lietuvos „Caritas“ vyskupijos skyriaus vadovu, Panevėžio vyskupijos pastoracinės komisijos nariu, Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriumi.

1995 m. kun. B. Antanaitis paskiriamas į Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminariją vicerektoriumi ir dėstytoju. 1996 m. – Linkuvos parapijos klebonu. Nuo 1997 iki 2006 m. ėjo rektoriaus pareigas Panevėžio Švč. Trejybės rektorate. Šiuo protarpiu buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožančiaus dvasios tėvu, o nuo 2002 iki 2008 metų paskirtas vyskupijos kunigų tarybos nariu – konsultoriumi. Nuo 2006 m. klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) parapijoje iš kur 2013 m. iškeltas į Panevėžio Kristaus karaliaus parapiją rezidentu.

2000 m. LR prezidentas Valdas Adamkus įteikė kan. B. Antanaičiui Lietuvos Nepriklausomybės medalį.

2005 m. LR pripažintas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) – laisvės kovų dalyviu.

2006 m. šv. Tėvas Benediktas XVI paskyrė apaštališkuoju protonotaru.

2011 m. suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas.

Prel. Bronius Antanaitis savo uolumu žavėjo visus žmones parapijų, kuriose patarnavo, kas nepatikdavo sovietinei valdžiai ir dėl to buvo dažnai kilnojamas. Savo testamente prel. Bronius Antanaitis meldžia visiems tikėjimo, maldos ir meilės vienybėje, Švč. Dievo Motinos globos, Dievo palaimos.

Tesiilsi ramybėje!

Prel. Bronius Antanaitis 2018 m. kovo 1 d. palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

 

Katedros parapijos bendruomenė pasveikino kleboną Eugenijų Troickį 20 metų kunigystės sukakties proga

2018-01-14

Nuoširdžiai sveikiname kleboną Eugenijų Troickį su kunigystės sukaktimi ir linkime gausių Viešpaties malonių.

 

Išrinktos trys gražiausios Panevėžio katedros 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso prakartėlės

2017-12-27

Panevėžio katedroje eksponuojama 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso paroda.

Sveikiname Panevėžio katedros 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso laimėtojus - Modestą Gaunytę, Igną Markucką ir Kristiną Butkūnienę (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras) (prakartėlės Nr. 67), Stanislavos ir Albino Šukių šeimą (prakartėlės Nr. 66),  ir Albertą Valikonį (prakartėlės Nr. 61), bei linkime sėkmės sekančiame konkurso etape.

Prakartėlės nuo 2017-12-31 iki 2018-01-07 bus eksponuojamos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kur organizatorių komisija paskelbs skirtingų kategorijų nugalėtojus ir juos apdovanos sausio 7 d.

Taip pat dėkojame visiems aktyviai balsavusiems.

Balsavimo loterijoje „Magnificat“ (kasdieniai skaitiniai) pusės metų prenumeratą laimėjo Tautvydas Klivickas. Sveikiname!

Prakartėlių parodos fotogalerija>>>

 

Panevėžio katedroje advento rekolekcijas vedė Vilniaus šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas Ričardas Doveika

2017-12-17

Dėkojame kun. Ričardui Doveikai už uolų išpažinčių klausymą, širdį ir protą palietusius pamokslus ir nuoširdų kvietimą prasmingai laukti Kristaus gimimo švenčių.

 

Advento susitikimai vaikams ir tėveliams, 2017 m.

2017-12-14

Gruodžio 11-14 dienomis Panevėžio katedros kriptoje vyko advento susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų šeimoms.

Padedant katechetėms Zitai, Almai, Ritai, Ernestai, vienuolei Elijai, vaikų chorelio vadovei Linai ir klebonui Eugenijui bei naudojant figūrėles, buvo apmąstomi Rožinio Džiaugsmo slėpiniai.

Kiekvienas vaikas dovanų gavo rožinį, kad išmoktų jį kalbėti ir dar labiau įsijungtų į maldą.

Po slėpinių apmąstymo ir giesmių klebonas pakvietė vaikus ir tėvelius kasdien kalbėti rožinį ir, kartu su Dievo Motina Marija, maldingai laukti šv. Kalėdų.

Nuoširdžiai dėkojame katechetėms ir klebonui už profesionalų ir nuoširdų šeimų palydėjimą į Dievo artumą ir asmeninį tikėjimo pavyzdį.  

Advento susitikimų fotogalerija >>

 

Adventinis susitikimas jaunimui, 2017 m.

2017-12-09

Džiaugiamės Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiu jaunimu, kurie kartu su savo šeimos nariais gruodžio 9 d. katedroje šventė Atgailos sakramentą. Linkime tyromis širdimis džiugiai pasitikti ateinantį Dievo Sūnų.

Dėkojame vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Rimantui Kauniečiui, kun. Juozapui Kuodžiui, kun. Tomui Paliukėnui ir kun. Eugenijui Troickiui už jaunimo palydėjimą link Dievo gailestingumo.

 

Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ sakralinis koncertas Panevėžio katedroje

2017-11-25

Kristaus Karaliaus atlaidų išvakarėse, padėkoję ir paprašę Visatos Valdovo globos, šventę papuošė berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ iš Šiaulių. Nuoširdžiai dėkojame dvidešimt aštuonerius metus skaičiuojančiam kolektyvui ir jo vadovui Remigijui Adomaičiui už dvasingą ir nepriekaištingą sakralinių kūrinių atlikimą. Telaimina Dievas šiuos jaunus žmones ir augina juose ne tik profesionalumą, bet ir tikėjimą gyvuoju Kristumi ir Evangelija.

Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ sakralinio koncerto Panevėžio katedroje fotogalerija >>

 

Pasaulinė vargšų diena

2017-11-19

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą 33-ąjį eilinį sekmadienį paskelbti Pasauline vargšų diena, į parapijos salę pietų pakvietėme miesto vargšus. Po šv. Mišių suvalgyti šiltos sriubos susirinko per trisdešimt žmonių. Katedros klebonas Eugenijus kartu su kun. Rimantu Kauniečiu palaimino stalą ir kartu su susirinkusiais pasidalino popiežiaus žinia bei visus pakvietė ateinantį sekmadienį į titulinius Kristaus Karaliaus katedros atlaidus.

 

Paskyrimas

2017-11-19

Sveikiname kunigą Rimantą Kaunietį įsiliejus į katedros kunigų gretas. Kun. Rimantas visiems panevėžiečiams yra gerai pažįstamas, daugiau nei dešimtmetį darbavęsis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Jis taip pat yra Panevėžio pataisos namų kapelionas.

Savo maldomis lydėkime ir šiltai priimkime kunigą Rimantą į mūsų katedros bendruomenę ir tegul Viešpats teikia jam geros sveikatos ir ilgų tarnystės metų Dievo ir žmonių labui.

 

Katedros savanorių grupelė „Ora et labora“

2017-10-20

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie neprašomi ir neraginami prisidėjote prie medžių lapų grėbimo katedros šventoriuje.

Dar medžiai „nenusirengę“, o ir mūsų Alvydas ir Vytautas serga, tad maloniai kviečiame ir kitus valandėlei pakvėpuoti grynu oru ir su savo grėbliais draugiškai padėti į krūvas sugrėbti rudens lapus.

Teatlygina gerasis Dievas.

Maldoje klebonas Eugenijus.

DĖMESIO!

Katedros savanorių grupelė „Ora et labora“ buriasi sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių parapijos namuose, šv. Blažiejaus klasėje.

Visus norinčius kviečiame prisijungti ir Dievo artumą išgyventi savanorystės dvasioje.

Atsakingas asmuo Eglė tel. +370 68236308.

Daugiau informacijos >>


ora et labora 04

 

In memoriam

2017-09-03

2017 m. rugsėjo 3 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė kunigas Pranas Sabaliauskas. Kun. Pranas gimė 1923 m. balandžio 2 d. Juotiškių k., Molėtų r. Mokėsi Piešiškių kaimo ir Alantos pradžios mokykloje, vėliau Molėtų progimnazijoje ir Utenos gimnazijoje.

1943 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 m. gruodžio 19 d. vysk. Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Vikaro pareigas iki 1952 m. ėjo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje. Nuo 1952 iki 1958 m. administravo Kupreliškio parapiją, o nuo 1958 iki 1968 m. Antalieptės parapiją. Juodupės parapijoje išklebonavęs 24 metus, 1992 m. buvo išleistas į Vilniaus arkivyskupiją – Vilniaus Domininkonų vienuolyno bendruomenę. Iki 1999 metų ėjo kapeliono pareigas Lukiškių kalėjime. 1995 m. davė amžinus įžadus Domininkonų Tretininkų ordine (OPT). Trumpai tarnavo Vilniaus Šv, Kryžiaus bažnyčioje, pagelbėdavo Vilniaus Arkikatedros sielovadoje. 2001 m. grįžo į Panevėžio vyskupiją, kur darbavosi Panevėžio Švč. Trejybės rektorate iki 2013 m. Nuo tų metų pablogėjus sveikatai gyveno Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.

Kun. Pranas Sabaliauskas OPT buvo uolus ir pamaldus dvasininkas, visada rasdavo šiltą bei pamokantį žodį, buvo žmonių gerbiamas ir mylimas, negailėdavo savo laiko ir jėgų patarnaujant kiekvienam pas jį atėjusiam.

Tesiilsi ramybėje!

Kunigas palaidotas Ramygalos g. Panevėžio miesto kapinėse, šalia kitų vyskupijos kunigų.