Naujienos

Maldos Valanda minint vyskupijos 90-metį

2016-11-19

Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lapkričio 19 d. (šeštadienį) 19 val. pakvietė tikinčiuosius į katedrą padėkoti Dievui už 90 vyskupijos metų ir paprašyti malonių ateičiai.

Pamaldoms vadovavo vysk. Linas, kuris centriniame altoriuje išstatė Švč. Sakramentą adoracijai.

Adoracijos metu buvo giedamas Gailestingumo vainikėlis, skaitoma Dievo Gailestingumo, šv. Kazimiero litanijos, malda už pašaukimus.

Giesmėmis ir instrumentine muzika Viešpatį garbino vysk. K. Paltaroko gimnazijos jaunimo choras ir muzikantai (vad. Jecinta Garbaliauskienė).

 

Malda už mirusius vyskupijos dvasininkus

2016-11-04

Šiais metais Panevėžio vyskupija švenčia devyniasdešimties metų sukaktį.

Ta proga lapkričio 4 d. vidurdienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio ganytoju Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais buvo švenčiamos gedulingos šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos mirusius vyskupus, kunigus ir kitus dvasininkus.

Po šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji pasimeldė prie kriptoje palaidoto pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo.

Apeigų galerija >>

 

Katedros choristų piligriminė kelionė į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus

2016-10-15

Ankstyvą ir vėjuotą spalio 15-osios rytą, nemažas pulkelis Katedros choristų, lydimas šauniojo choro vadovo ir katedros klebono, būriavosi prie centrinių vartų. Visi nekantriai laukėme suplanuotojo piligriminio žygio į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus.

Nespėjus pasigrožėti rudenėjančiais Lietuvos laukais, bei sudainuoti keleto dainų, atsidūrėme Palendrių vienuolyne. Ten mūsų laukė lotynų kalba aukojamos šv. Mišios ir brolių vienuolių giedami grigališkieji choralai. Su vienuolyno gyvenimo ritmu - malda ir darbu supažindino vienuolyno brolis.

Pasistiprinus svečių namuose „Aušros žvaigždė“, išvykome į Tytuvėnų vienuolyną. Ten mūsų laukė Tytuvėnų piligriminio centro gidė, kuri aprodė vienuolyno ir bažnyčios patalpas, papasakojo daug įdomybių iš vienuolyno istorijos, siekiančios 250 metų. Pamatėme jau paruoštą popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijų koplyčią.

Nepastebėjome kaip prabėgo diena, praleista bendrystėje ir kupina nuostabių potyrių.

Išvykos fotogalerija >>

 

Pirmasis savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2016-10-06

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose vyko susitikimas su onkologinėmis ligomis sergančiaisiais ir jų artimaisiais.

Į susitikimą parapijos klebonas Eugenijus Troickis pakvietė Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorę Aldoną Kerpytę, kuri atvyko ne viena, o su visa komanda.

Renginio metu Aldona papasakojo apie šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir jo veiklą. Svečiai dalinosi savo patirtimi, ženklinusią ilgą kovos su onkologine liga kelią, liudijo kaip Dievas veikė ir veikia jų gyvenime ir gijimo procese, drąsino nebijoti burtis draugėn ir dalintis džiaugsmais ir sunkumais, kartu melstis.

Susitikimo tikslas - pakviesti ir padrąsinti onkologinėmis ligomis sergančiuosius ir jų artimuosius burtis į savipagalbos grupę.

Kitas sustikimas įvyks spalio 26 d. (trečiadienį) 18.30 val. parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

 

Angelų sargų šventė

2016-09-30

Artėjant Angelų Sargų šventei, rugsėjo 30 d., pasipuošę iškilminga paradine uniforma rikiuotėje su plazdančiomis vėliavomis pareigūnai sugužėjo į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą.

Šv. Mišias aukojo apskrities policijos kapelionas kun. Eugenijus Troickis. Jis sveikino policininkus profesinės šventės proga, kvietė visus susitelkti ir melstis kartu, kad stiprėtų tarpusavio ryšys, kad labiau tikėtų savo jėgomis ir kad tai įkvėptų kilniems kasdieniams darbams, visada vadovautis duota priesaika. Minėjo, kad angelai ir policijos pareigūnai išties panašūs, nes šioje žemėje atlieka tą pačią misiją – gelbėja žmones nuo nusikaltimų ir nuodėmių, gina nuo pavojų ir nelaimių, yra įstatymo, teisybės ir vertybių sergėtojai.

Daugiau informacijos >>

 

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

2016-09-14

Rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, 18 val. Panevėžio katedroje vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias.

Po pamaldų tikinčiųjų būrys patraukė prie Klaipėdos gatvėje esančio kryžiaus, atstatyto 1990 metais Gyvojo Rožinio draugijos rūpesčiu.

Pamaldų dalyviai drauge giedojo Kryžiaus šventas ir kitas giesmes, kalbėjo Gailestingumo vainikėlį ir Gailestingumo litaniją.

Pamaldoms vadovavo ir palaiminimą suteikė vysk. J. Kauneckas, drauge meldėsi katedros klebonas Eugenijus Troickis, seimo narys Povilas Urbšys, Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Dėkojame draugijos nariams už nuolat prižiūrimą ir gražiai išpuoštą kryžių.

 

Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė

2016-09-04

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje rugsėjo 4 d. sekmadienį 12 val. Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių viešnia susirinkusiuosius pradžiuginio dar keliomis giesmėmis, šiltai pasidalino savo patirtimi, skaičiuodama jau trisdešimtuosius profesionalios dainininkės metus. Betarpiškas bendravimas ir profesionalus giedojimas visus taip sužavėjo, kad kiekvieną giesmę lydėjo gausūs plojimai. Pabaigoje norintys galėjo įsigyti dainininkės išleistą kompaktinę plokštelę su autografu. Katedros administratorius visų tikinčiųjų vardu nuoširdžiai padėkojo solistei, įteikė foto albumą apie Panevėžio katedrą ir palinkėjimo dar ne vieną dešimtmetį džiuginti žmones Dievo apdovanotu balsu.

 

Panevėžio katedroje šv. Mišios prašant Dievo palaimos mokytojams ir švietimo darbuotojams

2016-08-31

Gražia tradicija tapo prieš naujus mokslo metus bendrai maldai kviesti Panevėžio miesto ir rajono mokytojus ir švietimo darbuotojus. Ir šiemet rugjūčio 31 d. 15 val. į Panevėžio katedrą susirinko gausus pedagogų būrys. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis. Dvasininkas padėkojo visiems mokytojams už pasišventusį darbą nešant mokslo ir tikėjimo šviesą jaunajai kartai. Dar kartą priminė nepailsti perduodant krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes jaunimui, tapti jiems pavyzdžiu kartu augant ir bręstant. Šv. Mišių pabaigoje katedros administratorius perdavė susirinkusiems pedagogams vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimus ir visus pakvietė į šventorių vaišėms ir pabendravimui. Susirinkusieji dar gerą valandą dalinosi vieni su kitais vasaros įspūdžiais ir naujų mokslo metų nuotaikomis.

Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui Dainiui Šipeliui, Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui, Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikarui Eugenijui Styrai ir visiems, prisidėjusiems prie šventės.

 

Rugpjūčio 7 d. Panevėžio katedra šventė Porciunkulės atlaidus

2016-08-07

Šv. Mišiose pamokslus sakė kun. Žilvinas Treinys, kilęs iš Panevėžio katedros parapijos, prieš mėnesį tapęs kunigu. Svečias dalinosi tikėjimo kraičiu, priminė tikintiesiems kaip atsirado Porciunkulės atlaidai, leidosi į Šv. Rašto lobynus.

Šeimų šv. Mišiose į bendrą maldą jungėsi Marijos radijo klausytojai, o katedroje svečiavosi savanoriai, kurie rinko aukos  Marijos radijo išlaikymui. Savanoriai pasiliko ir 12 val. šv. Mišiose, kurias iškilmingai aukojo kunigas Žilvinas ir pasakė ugningą pamokslą. Šv. Mišios buvo užbaigtos eucharistine procesija ir palaiminimu.

Po šv. Mišių klebonas Eugenijus Troickis visus tikinčiuosius pakvietė į šventorių, kur Naujamiesčio šaulių 2-osios kuopos vadas Raimondas Serdikevičius, kartu su pagalbininku visus pavaišino skania koše. Kaip Šv. Rašte sakoma: „Visi prisivalgė iki soties ir dar atliko“. Atliko tiek, kad skania koše kitą dieną buvo pavaišinti pusšimtis „Betliejaus“ valgyklėlės lankytojų.

Širdingai dėkojame kunigui Žilvinui, katedros kunigams, choristams, procesijų dalyviams, Šv. Rašto skaitovams ir visiems tikintiesiems, papuošusiems katedros atlaidus. Tegul Dievas visiems atlygina savo gausiomis malonėmis.

 

Rugpjūčio 4-5 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko 24 valandų adoracija

2016-08-05

Adoracija prasidėjo šv. Mišiomis, vėliau 10 val. gausus Gyvojo Rožinio narių būrys drauge sukalbėjo Rožinį su Šv. Raštu. Iki pietų pasikeisdami kunigai klausė išpažinčių. 12 val. maestro Antanas Šauklys su choristais sugiedojo Viešpaties Angelo maldą, o 13 val. į draugystę su eucharistiniu Jėzumi rinkosi parapijos šeimos. 15 val. katedros klebonas Eugenijus Troickis kalbėjo susirinkusiems apie piligrimystę, apžvelgdamas piligrimystės istoriją, jos rūšys ir būdus. Kunigas atkreipė dėmesį, kad piligrimystė prasideda kiekvieną kartą, kai nutariama melstis, eiti į maldos namus švęsti Eucharistiją, tokiu būdu piligrimystės dvasia ypatingu būdu atsiskleidžia per procesijas.

Pavakary 17.30 val. kartu su susirinkusia bendruomene buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Vėliau buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių Švč. Sakramentas iškilmingai buvo perneštas į katedros kriptą. 19.30 val. drauge su tikinčiaisiais meditaciniu Dievo Žodžiu (pagal dienos Evangeliją) dalinosi kun. dr. Gediminas Jankūnas. Svečias, remdamasis Šv. Raštu, gyvai ir prasmingai apmąstė Jėzaus klausimus: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų“ ir, „Kuo jūs mane laikote“, ragino susirinkusiuosius asmeniškai ieškoti atsakymo kas yra Jėzus.

Vėlų vakarą į maldos vainiką įsijungė parapijos jaunimas Katedriečiai, kurie šlovino Jėzų Švč. Sakramente, meldėsi maldos žodžiais. Kunigai klausė išpažinčių, buvo galimybė pasikalbėti dvasinėmis temomis. Nuo 23 val. iki ryto į naktinę adoraciją rinkosi Gyvojo Rožinio nariai ir kiti maldininkai, kurie kalbėjo Kalnus, rožinį, kitas maldas. Ryte šv. Kotrynos kongregacijos seserys drauge su susirinkusiais meldėsi Liturgines valandas, o po Aušrinės maldos klebonas visus palaimino su Švč. Sakramentu ir pernešė į katedrą. 24 valandų adoracija katedroje buvo užbaigta v. Mišiomis ir iškilmingu palaiminimu.

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. Gediminui Jankūnui, katedros kunigams, Gyvojo Rožinio draugijos nariams, choristams, sesėms kotrynietėms ir visiems tikintiesiems, kurie ypatingu būdu maldingai įsijungė į adoraciją. Telaimina visus Dievas.

 

Išvyka į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje

2016-07-31

Mes, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, Utenos Dievo Apvaizdos bei Leliūnų šv. Juozapo parapijų jaunimas, keliavome į Pasaulio jaunimo dienas, kurios vyko liepos 25-31 dienomis Krokuvoje. Troškome išgyventi ir dar labiau patirti Dievo Gailestingumą, nes šių Pasaulio jaunimo dienų pagrindinė tema buvo: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Į Krokuvą atvykome vėlai vakare. Pailsėję visi drauge važiavome į miesto centrą, kuriame sutikome tūkstančius jaunų bei tikinčių žmonių iš viso pasaulio. Vakare keliavome į Błonia parką. Jame buvo iškilmingai aukojamos šv. Mišios Pasaulio Jaunimo dienų atidarymo proga. Kiekvieną rytą priimančios parapijos bažnyčioje dalyvaudavome katechezėse bei šv. Mišiose, kurias aukojo Lietuvos vyskupai. Vieną dieną, po katechezės bei šv. Mišių, paskyrėme kopimui į kalnus. Tai mus visus sustiprino ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai atrasdami vieni kitų jautrias, bet kartu ir stipriąsias savybes. Lankėme įvairias bažnyčias, gražiausią įspūdį paliko aplankytosios šv. Jono Pauliaus II ir šv. ses. Faustinos gailestingumo šventovės.

Visą mūsų išvyką vainikavo piligriminė 8 km kelionė į Campus Misericordiae – gailestingumo lauką, kuriame ne tik nakvojome, meldėmės, klausėmės koncerto, bet patyrėme didžiausią džiaugsmą – dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo popiežius Pranciškus.

Grįždami į namus beveik visą laiką tylėjome. Tylėjome ne vien dėl to, kad buvome pavargę, bet ir todėl, kad savaitė pilna maldų bei įvairių išmėginimų, leido susimąstyti apie gyvenimą, tikėjimą bei jo dovanojamus vaisius.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Tomui už kelionės organizavimą bei rūpestį jos metu! Širdingai dėkojame klebonui kun. Eugenijui už paramą, palaikymą ir nuolatinį padrąsinimą. Dėkojame parapijiečiams už dosnią širdį, kurios dėka mes galėjome išvykti į kelionę ir pasisemti tikėjimo drąsos.

Išvykos į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje fotogalerija >>

 

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas

2016-07-16

Liepos 16 dieną 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas >>

Vysk. Linas Vodopjanovas: „Dievas niekada nepavargsta atleisti“>>

 

Ingreso fotogalerija >>