Naujienos

Velykinis sveikinimas

2018-04-01

Brangieji,

Velykos, tai ne tik garsus ir džiugus „Aleliuja“,

bet puiki proga visa būtimi giedoti Viešpaties pergalę prieš mirtį.

Atverkime savo širdis už mus mirusiam ir prisikėlusiam Kristui,

kuris iš mūsų vidaus išmeta nuodėmes ir Šventosios Dvasios dėka

paverčia mūsų gyvenimą nesibaigiančiomis velykomis.

 

Su šv. Velykomis!

 

Maldoje adm. kun. Eugenijus Troickis

 

Susitaikinimo pamaldos jaunimui

2018-03-23

2018 m. kovo 23 d. Panevėžio katedros jaunimas kartu su savo artimaisiais dalyvavo Susitaikinimo apeigose.

Pamaldų pradžioje kun. Rimantas Kaunietis, apžvelgdamas biblinę Sūnaus Palaidūno istoriją, pakvietė jaunimą drauge išgyventi sakramentinį Dievo gailestingumą.

Atlikę išpažintį jaunuoliai kartu su jaunimo šlovinimo grupe „Pakvieti“ garbino Dievą giesme bei išgyveno Dievo artumą ir šventė Eucharistiją.

Dėkojame vyskupui Linui, katedros kunigams ir katechetėms padėjusiems jaunimui priimti Atgailos sakramentą ir pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei.

 

„Tu apvalai mūsų širdį Sutaikinimo sakramentu. Tavo gailestingumas pripildo mus džiaugsmo“

2018-03-22

2018 m. kovo 19-22 d. mūsų mažieji parapijiečiai, kurie ruošiasi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, kartu su savo artimaisiais dalyvavo gavėniai skirtuose susitikimuose  „Tu apvalai mūsų širdį Sutaikinimo sakramentu. Tavo gailestingumas pripildo mus džiaugsmo“.

Pasibaigus mąstymui kun. Rimanto Kauniečio ir kun. Tomo Paliukėno padrąsinti pirmą kartą katedroje šventė Susitaikinimo sakramentą.

Dėkojame katedros kunigams, katechetėms ir vienuolei Elijai, palydėjusiems vaikus į Dievo gailestingumo versmes.

 

Gavėnios rekolekcijos

2018-03-18

2018 m. kovo 18 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė ir savo dvasinėmis įžvalgomis bei mintimis pasidalijo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (Jėzuitų) bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas, SJ.

Rekolekcijos baigėsi vidinio išgydimo pamaldomis 18 val., kurioms vadovavo kun. S. Kazėnas, SJ ir sielovados bendruomenė iš Kauno „Gailestingumo versmė“.

Giesme Dievą šlovino Panevėžio vyskupijos jaunimo šlovinimo  grupė „Pakviesti“.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Stasiui Kazėnui, SJ, kuris rekolekcijų metu savo malda, nuoširdžiais ir giliais pamokslais bei Susitaikymo sakramento šventimu lydėjo tikinčiuosius.

Taip pat dėkojame vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Algirdui Daukniui, kun. Tomui Paliukėnui, kun. Rimantui Kauniečiui ir visiems, kurie savo tarnyste palydėjo parapijiečius link Kristaus prisikėlimo šventės.

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2018-03-04

2018 m. kovo 4 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tikintieji šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero atlaidus, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kunigas Mozė Mitkevičius. Svečias dalinosi išmintimi prisotintu bibliniu žodžiu, vaizdžiais palyginimais liudijo savo asmeninį santykį su Dievu ir kvietė tikinčiuosius veržtis į tą, kuris "pamilo pasaulį ir atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas turėtų amžinąjį gyvenimą". 12 val.šv. Mišias papuošė ne tik tikinčiųjų malda, darnus choro giedojimas, bet ir eucharistinė procesija, kuri šimtmečius Katalikų Bažnyčioje išreiškia visų Dievą mylinčių žmonių gyvą tikėjimą.

Tuo pat metu parapijos salėje vyko Kaziuko mugė, kurioje buvo galima pasidalinti savo pagamintais rankdarbiais ir skanėstais ar smagiai praleisti laiką prie arbatos puodelio. Po sumos į parapijos salę sugužėję visi maldininkai, choristai, procesijos dalyviai buvo pavaišinti šviežiomis bandelėmis ir sultiniu bei kitais skanumynais. Tokiomis progomis ypač juntama parapijos kaip bendruomenės dvasia, liudijanti meilę Dievui ir Bažnyčiai.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Mozei už tikėjimo liudijimą, choristams už meilę giesmei, procesijos dalyviais už ištikimybę ne vienerius metus garbintį eucharistinį Jėzų, parapijiečiams už nuoširdžias maldas ir aukas, atlaidų organizatoriams, mugės dalyviams, savanoriams ir šeimininkėms už šeimynišką rūpestį, kad visi būtų pasisotinę duonos kąsniu ir gera nuotaika. Užtariant šv. Kazimierui, telaimina Dievas Panevėžio katedros parapijiečius: vaikus, jaunimą, šeimas ir visus žmones, kad visuose klestėtų ištikimybė Dievui, bendruomenei ir krikščioniškoms vertybėms.

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija >>

 

Mirė apašt. prot. Bronius Antanaitis (1925 – 1948 – 2018)

2018-03-01

2018 m. vasario 27 d. eidamas 94 m. Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose mirė Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas – emeritas, jubiliatas, apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis.

Prel. Bronius Antanaitis gimė 1925 m. vasario 19 d. Jasonių kaime (Smilgių parapijoje, Radviliškio r.) jauniausiuoju iš dešimties vaikų katalikiškoje šeimoje. 1931–1932 m. baigė pirmąjį skyrių Jasonių pradžios mokykloje, įrengtoje Antanaičių namuose, 1932–1935 m. baigė keturis skyrius Jukiškio (Radviliškio r.) pradžios mokykloje, 1935–1936 m. – penktąjį skyrių Smilgių (Panevėžio r.) pradžios mokykloje. Savarankiškai pasiruošęs įstojo į Šeduvos (Radviliškio r.) progimnaziją. 1942 m. persikėlė mokytis į Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, tačiau vengdamas mobilizacijos į vokiečių kariuomenę, iš jos pasitraukė ir 1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją.

1944 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1948 m. spalio 31 d. vysk. K. Paltaroko buvo pašventintas kunigu. Dėl sovietinių represijų ir persekiotos šeimos negalėjo savo gimtojoje parapijoje aukoti primicijinių šv. Mišių.

Savo kunigišką tarnystę pradėjo 1949 m. gegužę Pasvalio parapijoje, tačiau po kelių mėnesių komunistinė valdžia kurį laiką neleido eiti kunigiškų pareigų. Tais pačiais metais paskirtas į Anykščių parapiją vikaru. 1950 m. paskirtas Onuškio parapijos administratoriumi. Nuo 1955 iki 1958 m. ėjo vyskupo K. Paltaroko sekretoriaus pareigas. 1957 m. vysk. K. Paltaroko skiriamas Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. 1958 m. komunistinės valdžios potvarkiu iškeltas į Krekenavos parapiją vikaro pareigoms, kur po dviejų metų vysk. J. Steponavičiaus paskirtas tos pačios parapijos administratoriumi. 1962 m. sovietų valdžia ištremia į Bartininkus rezidentu, vėliau Vilkaviškio vyskupijos valdytojo J. Stankevičiaus paskiriamas vikaru. 1964 klebonavo Alksninės parapijoje, o 1970 m. paskirtas Avilių parapijos klebonu. Nuo 1974 iki 1995 m. klebonavo Šeduvos ir Dambavos parapijose. Tuo protarpiu buvo paskirtas įvairioms pareigoms: Panevėžio vyskupijos meno tarybos nariu, sąjūdžio „Caritas“ dvasios tėvu, vyskupo atstovu Lietuvos Sąjūdžio seime, Lietuvos „Caritas“ vyskupijos skyriaus vadovu, Panevėžio vyskupijos pastoracinės komisijos nariu, Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriumi.

1995 m. kun. B. Antanaitis paskiriamas į Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminariją vicerektoriumi ir dėstytoju. 1996 m. – Linkuvos parapijos klebonu. Nuo 1997 iki 2006 m. ėjo rektoriaus pareigas Panevėžio Švč. Trejybės rektorate. Šiuo protarpiu buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožančiaus dvasios tėvu, o nuo 2002 iki 2008 metų paskirtas vyskupijos kunigų tarybos nariu – konsultoriumi. Nuo 2006 m. klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) parapijoje iš kur 2013 m. iškeltas į Panevėžio Kristaus karaliaus parapiją rezidentu.

2000 m. LR prezidentas Valdas Adamkus įteikė kan. B. Antanaičiui Lietuvos Nepriklausomybės medalį.

2005 m. LR pripažintas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) – laisvės kovų dalyviu.

2006 m. šv. Tėvas Benediktas XVI paskyrė apaštališkuoju protonotaru.

2011 m. suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas.

Prel. Bronius Antanaitis savo uolumu žavėjo visus žmones parapijų, kuriose patarnavo, kas nepatikdavo sovietinei valdžiai ir dėl to buvo dažnai kilnojamas. Savo testamente prel. Bronius Antanaitis meldžia visiems tikėjimo, maldos ir meilės vienybėje, Švč. Dievo Motinos globos, Dievo palaimos.

Tesiilsi ramybėje!

Prel. Bronius Antanaitis 2018 m. kovo 1 d. palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

 

Katedros parapijos bendruomenė pasveikino kleboną Eugenijų Troickį 20 metų kunigystės sukakties proga

2018-01-14

Nuoširdžiai sveikiname kleboną Eugenijų Troickį su kunigystės sukaktimi ir linkime gausių Viešpaties malonių.

 

Išrinktos trys gražiausios Panevėžio katedros 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso prakartėlės

2017-12-27

Panevėžio katedroje eksponuojama 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso paroda.

Sveikiname Panevėžio katedros 2017 m. Pranciškoniško prakartėlių konkurso laimėtojus - Modestą Gaunytę, Igną Markucką ir Kristiną Butkūnienę (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras) (prakartėlės Nr. 67), Stanislavos ir Albino Šukių šeimą (prakartėlės Nr. 66),  ir Albertą Valikonį (prakartėlės Nr. 61), bei linkime sėkmės sekančiame konkurso etape.

Prakartėlės nuo 2017-12-31 iki 2018-01-07 bus eksponuojamos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kur organizatorių komisija paskelbs skirtingų kategorijų nugalėtojus ir juos apdovanos sausio 7 d.

Taip pat dėkojame visiems aktyviai balsavusiems.

Balsavimo loterijoje „Magnificat“ (kasdieniai skaitiniai) pusės metų prenumeratą laimėjo Tautvydas Klivickas. Sveikiname!

Prakartėlių parodos fotogalerija>>>

 

Panevėžio katedroje advento rekolekcijas vedė Vilniaus šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas Ričardas Doveika

2017-12-17

Dėkojame kun. Ričardui Doveikai už uolų išpažinčių klausymą, širdį ir protą palietusius pamokslus ir nuoširdų kvietimą prasmingai laukti Kristaus gimimo švenčių.

 

Advento susitikimai vaikams ir tėveliams, 2017 m.

2017-12-14

Gruodžio 11-14 dienomis Panevėžio katedros kriptoje vyko advento susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų šeimoms.

Padedant katechetėms Zitai, Almai, Ritai, Ernestai, vienuolei Elijai, vaikų chorelio vadovei Linai ir klebonui Eugenijui bei naudojant figūrėles, buvo apmąstomi Rožinio Džiaugsmo slėpiniai.

Kiekvienas vaikas dovanų gavo rožinį, kad išmoktų jį kalbėti ir dar labiau įsijungtų į maldą.

Po slėpinių apmąstymo ir giesmių klebonas pakvietė vaikus ir tėvelius kasdien kalbėti rožinį ir, kartu su Dievo Motina Marija, maldingai laukti šv. Kalėdų.

Nuoširdžiai dėkojame katechetėms ir klebonui už profesionalų ir nuoširdų šeimų palydėjimą į Dievo artumą ir asmeninį tikėjimo pavyzdį.  

Advento susitikimų fotogalerija >>