Naujienos

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros advento akcija „Apelsinas“ IŠSIPILDĖ!

2016-12-27

Antrą šv. Kalėdų dieną, Kalėdų senelis kartu su savo pagalbininkais aplankė katedros parapijoje esančios infekcinės ligoninės vaikų skyrių ir pradžiugino mažuosius ligoniukus dovanomis, kurios buvo paaukotos „Apelsino“ akcijos metu.

Dėkojame visiems akcijos dalyviams už pasidalintą šv. Kalėdų džiaugsmą!

Kalėdų senelis nepamiršo ir parapijos mažiausiųjų, per šv. Kalėdas apdovanodamas parapijos vaikus dovanėlėmis, o katedros jaunimas džiugino visus savo giesmėmis.

Tegul šv. Kalėdų džiaugsmas, Jėzaus gimimo džiaugsmas lydi visus!

 

Kalėdinis sveikinimas, 2016 m.

2016-12-25

Kaip tuomet Angelas atsiklausė Marijos ar

taptų Išganytojo motina, taip dabar Viešpats

ieško naujų kelių ateiti į pasaulį.

Ištarti Dievui „taip“– tai kupina tikėjimo

širdimi priimti džiaugsmą ir malonę, trykštančią

iš gimusio ir prisikėlusio Jėzaus.

 

Džiugių ir maloningų šv. Kalėdų!

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adm. kun. Eugenijus Troickis

2016 m. Panevėžys

 

Adventiniai susitikimai šeimoms

2016-12-15

Gruodžio 12-15 dienomis katedros kriptoje vyko adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams.

Adventinis susitikimas - tai tikėjimo kelionė ruošiantis šv. Kalėdoms.

Katedros klebonas Eugenijus, vikaras Tomas, katechetės Zita, Alma, Lidija, Ernesta kartu su vaikų chorelio vadove ir katechete Lina maldingai vedė vaikučius ir jų tėvelius link Betliejaus įvykio. Šįkart buvo pasirinkti Šventojo Rašto tekstai, pasakojantys kaip Dievas pašaukia Abraomą, Mozę ir Samuelį ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą bendradarbiauti išganymo istorijoje. Ypatingu būdu Dievas užkalbina Mergelę Mariją tapti Išganytojo motina.

Figurėlių pagalba, bendra malda ir giesmėmis mažieji parapijiečiai ir jų tėveliai turėjo progą išgyventi minėtų personažų istorijas ir apmąstyti savo kelionę į Kalėdas. Kiekvienas vaikas rankose nešė prie Marijos kojų degančią žvakutę, o širdyje troškimą ir padėką už begalinę Dievo meilę  visiems žmonėms. Visi vaikai gavo Marijos rožinį, įsipareigodami iki Kalėdų kasdien pasimelsti ir taip paruošti savo širdis gimusiam Jėzui.

Adventinių susitikimų fotogalerija >>

 

Sakralinės muzikos koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“

2016-12-11

Gruodžio 11 dienos sekmadienio ankstyvą popietę Panevėžio katedroje vyko gražus sakralinis koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“, kurį parengė pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ (dirigentas Laimutis Raziūnas), solistai: Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė, Ovidijus Astrauskas ir Kajus Žukaitis bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos merginų ansamblis. Renginį vedė ir literatūrinius tekstus skaitė Albina Saladūnaitė.

Koncerto metu skambėjo įvairių kompozitorių kūriniai, nukėlę susirinkusiųjų širdis į adventinę kelionę link Kalėdų.

Tikime, kad ši sakralinė valanda paruoš žmonių širdis Kristaus gimimo šventėms.

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tituliniai atlaidai

2016-11-20

Lapkričio 20 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje Kristaus Karaliaus atlaidai.

Šiemetiniai atlaidai ypatingi – minime vyskupijos 90-metį nuo jos įkūrimo. Ta proga katedroje veikia paroda, menanti vyskupijos įvykius ir žmones.

Atlaiduose pamokslavo Biržų parapijos klebonas Algis Neverauskas. Homilijose svečias dar kartą pakvietė tikinčiuosius apmąstyti pasibaigusius jubiliejinius Gailestingumo metus ir peržvelgti kaip asmeniškai išgyvenome Gailestingumo malonės metus, ko išmokome ir kur dar turime paaugti.

Pagrindinėse 12 val. šv. Mišiose meldėsi ir pamokslą pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM, kuris tikinčiuosius paragino permąstyti dieviškojo karaliaus sąvoką ir įsileisti į savo širdis Kristų, kuris yra visų mūsų Viešpats ir Valdovas.

Šv. Mišias apvainikavo tradicinė eucharistinė procesija ir iškilmingas palaiminimas su Švč. Sakramentu.

Po kiekvienų šv. Mišių vaikai ir jaunimas gavo atlaidinių saldainių, o visi tikintieji – lankstinuką, kuriame atsispindėjo vyskupijos 90-metis.

Parapijos administratorius Eugenijus Troickis padėkojo vyskupui Linui, katedros choristams, pašvęstojo gyvenimo narėms, procesijos dalyviams, Švč. Sakramento adoruotojams, Šv. Rašto skaitovams, katechetams, patarnautojams, savanoriams, geradariams ir visiems, kurie prisidėjo prie atlaidų šventės bei pakvietė į agapę parapijos namuose.

Vyskupas Linas palaimino vaišių stalą ir pakvietė visus kelis kartus pagiedoti „Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!“.

Pasistiprinusius šiltu sultiniu, šviežiomis bandelėmis su lašinukais ir kitais skanumynais pakviestieji buvo apdovanoti atlaidų saldainiais ir tušinukais, ženklinančiais Kristaus Karaliaus katedrą, atlaidus ir vyskupijos sukaktį.

Atlaidų fotogalerija >>

 

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktys

2016-11-19

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje lapkričio 19 d. (šeštadienį) 15 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios minint vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktis.

Vyskupas J. Preikšas vyskupijai vadovavo nuo 1989 m. iki 2002 m. Šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana, Vilniaus arkivysk. metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivysk. metropolitas Lionginas Virbalas SJ,  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Telšių vysk. Jonas Boruta SJ, Kauno arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vysk. emeritas Juozas Matulaitis, gausus būrys kunigų ir pilna katedra tikinčiųjų.

Liturgijai vadovavo vysk. J. Preikšas, kuris pamokslo metu Dievui dėkojo už gautas malones ir visus kvietė būti dėkingiems už begalinį Dievo gerumą.

Šv. Mišiose patarnavo Panevėžio vyskupijos klierikai ir ministrantai, giedojo katedros choras (vad. Antanas Šauklys).

Pamaldų pabaigoje kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą perskaitė Panevėžio vysk. Linas, sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus P. L. Quintana, Vilniaus arkivysk. G. Grušas, kun. Saulius Filipavičius ir Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos atstovai Povilas Urbšys ir Nijolė Gylienė.

Vėliau šventė tęsėsi vysk. K. Paltaroko gimnazijoje.

Sveikiname vyskupą Juozą bei linkime Dievo palaimos ir stiprios sveikatos.

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukakčių fotogalerija >>

 

 

Maldos Valanda minint vyskupijos 90-metį

2016-11-19

Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lapkričio 19 d. (šeštadienį) 19 val. pakvietė tikinčiuosius į katedrą padėkoti Dievui už 90 vyskupijos metų ir paprašyti malonių ateičiai.

Pamaldoms vadovavo vysk. Linas, kuris centriniame altoriuje išstatė Švč. Sakramentą adoracijai.

Adoracijos metu buvo giedamas Gailestingumo vainikėlis, skaitoma Dievo Gailestingumo, šv. Kazimiero litanijos, malda už pašaukimus.

Giesmėmis ir instrumentine muzika Viešpatį garbino vysk. K. Paltaroko gimnazijos jaunimo choras ir muzikantai (vad. Jecinta Garbaliauskienė).

 

Malda už mirusius vyskupijos dvasininkus

2016-11-04

Šiais metais Panevėžio vyskupija švenčia devyniasdešimties metų sukaktį.

Ta proga lapkričio 4 d. vidurdienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio ganytoju Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais buvo švenčiamos gedulingos šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos mirusius vyskupus, kunigus ir kitus dvasininkus.

Po šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji pasimeldė prie kriptoje palaidoto pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo.

Apeigų galerija >>

 

Katedros choristų piligriminė kelionė į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus

2016-10-15

Ankstyvą ir vėjuotą spalio 15-osios rytą, nemažas pulkelis Katedros choristų, lydimas šauniojo choro vadovo ir katedros klebono, būriavosi prie centrinių vartų. Visi nekantriai laukėme suplanuotojo piligriminio žygio į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus.

Nespėjus pasigrožėti rudenėjančiais Lietuvos laukais, bei sudainuoti keleto dainų, atsidūrėme Palendrių vienuolyne. Ten mūsų laukė lotynų kalba aukojamos šv. Mišios ir brolių vienuolių giedami grigališkieji choralai. Su vienuolyno gyvenimo ritmu - malda ir darbu supažindino vienuolyno brolis.

Pasistiprinus svečių namuose „Aušros žvaigždė“, išvykome į Tytuvėnų vienuolyną. Ten mūsų laukė Tytuvėnų piligriminio centro gidė, kuri aprodė vienuolyno ir bažnyčios patalpas, papasakojo daug įdomybių iš vienuolyno istorijos, siekiančios 250 metų. Pamatėme jau paruoštą popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijų koplyčią.

Nepastebėjome kaip prabėgo diena, praleista bendrystėje ir kupina nuostabių potyrių.

Išvykos fotogalerija >>

 

Pirmasis savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2016-10-06

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose vyko susitikimas su onkologinėmis ligomis sergančiaisiais ir jų artimaisiais.

Į susitikimą parapijos klebonas Eugenijus Troickis pakvietė Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorę Aldoną Kerpytę, kuri atvyko ne viena, o su visa komanda.

Renginio metu Aldona papasakojo apie šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir jo veiklą. Svečiai dalinosi savo patirtimi, ženklinusią ilgą kovos su onkologine liga kelią, liudijo kaip Dievas veikė ir veikia jų gyvenime ir gijimo procese, drąsino nebijoti burtis draugėn ir dalintis džiaugsmais ir sunkumais, kartu melstis.

Susitikimo tikslas - pakviesti ir padrąsinti onkologinėmis ligomis sergančiuosius ir jų artimuosius burtis į savipagalbos grupę.

Kitas sustikimas įvyks spalio 26 d. (trečiadienį) 18.30 val. parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

 

Angelų sargų šventė

2016-09-30

Artėjant Angelų Sargų šventei, rugsėjo 30 d., pasipuošę iškilminga paradine uniforma rikiuotėje su plazdančiomis vėliavomis pareigūnai sugužėjo į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą.

Šv. Mišias aukojo apskrities policijos kapelionas kun. Eugenijus Troickis. Jis sveikino policininkus profesinės šventės proga, kvietė visus susitelkti ir melstis kartu, kad stiprėtų tarpusavio ryšys, kad labiau tikėtų savo jėgomis ir kad tai įkvėptų kilniems kasdieniams darbams, visada vadovautis duota priesaika. Minėjo, kad angelai ir policijos pareigūnai išties panašūs, nes šioje žemėje atlieka tą pačią misiją – gelbėja žmones nuo nusikaltimų ir nuodėmių, gina nuo pavojų ir nelaimių, yra įstatymo, teisybės ir vertybių sergėtojai.

Daugiau informacijos >>