Naujienos

Ekumeninės pamaldos

2016-01-24

Meldžiantis už krikščionių vienybę sausio 24 d. (sekmadienį) 14 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko ekumeninės pamaldos. Liturgijai, kurios tekstus šiais metais parengė Latvijos krikščionys, vadovavo J. E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, homiliją sakė Panevėžio Vynuogyno evangelinės bažnyčios pastorius Žilvinas Škulevičius. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo įvairių Panevėžio miesto krikščioniškų denominacijų dvasininkai ir vadovai: Ortodoksų Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas tėvas Fiodor Guriliov, Evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, Panevėžio Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, Jungtinės metodistų bažnyčios Panevėžio bendruomenės pirmininkė Regina Juškienė, Katalikų Bažnyčios dvasininkai: apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, kun. Rimantas Kaunietis, kun. Simas Maksvytis, kun. Eugenijus Troickis, Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Saulius Černiauskas. Pamaldose giedojo jungtinis Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, Vynuogyno evangelinės bažnyčios ir Tikėjimo žodžio bendruomenės choras. Akomponuojant katedros vargonininkui A. Šaukliui solines giesmes atliko Regina Juškienė. Atsiliepdami į latvių kvietimą pamaldų dalyviai ragavo druskos ir užsidegė po žvakute, taip liudydami esą žemės druska ir pasaulio šviesa. Pamaldų metu buvo daroma rinkliava, kuri jau ne pirmus metus yra skiriama Lietuvos Biblijos Draugijos (LBD) veiklai paremti. Šiais metais Draugija išleido naują ekumeninį Morkaus evangelijos vertimą ir per 70 egzempliorių padovanojo pamaldų dalyviams.

Ekumeninių pamaldų fotogalerija >>

 

Piešinių konkursas „Adventas-Kalėdos“

2016-01-17

Sveikiname piešinių konkurso „Adventas-Kalėdos“ nugalėtojus

Luką Tumą,

Orianą Šilinytę,

Eveliną Žvirblytę,

Ugnę Macionytę,

Rojų Slavinską,

Katriną Lentočkiną,

Beatričią Vanagaitę,

Dovydą Malinauską,

Ugnių Masilionį,

Augustę Kilkutę

ir visus, kurie savo piešiniuose papasakojote biblinę Kalėdų istoriją.

Vaikų piešiniai buvo eksponuojami katedroje.

 

Žilvino Treinio diakonystės šventimai

2016-01-16

Sveikiname Žilviną Treinį, per vyskupo rankas sausio 16 d. Panevėžio katedroje gavusį diakono šventimus.

Tegul Viešpats lydi diak. Žilviną pašaukimo keliu.

Diakono šventimų fotogalerija>>

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adventinė akcija „Apelsinas“ išsipildė!

2015-12-26

Kalėdų senelis drauge su kunigu Tomu ir savanorėmis aplankė parapijos mažuosius.

Dėkojame visiems, kurie parodė širdies dosnumą!

Adventinės akcijos fotogalerija >>

 

Susitaikymo pamaldos jaunimui

2015-12-18

Gruodžio 18 d. penktadienio pavakarę į Panevėžio katedrą rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai ir parapijos jaunimas.

Susitaikinimo pamaldoms vadovavo kunigas Tomas Paliukėnas: dalinosi Dievo Žodžiu, vedė katechezę, padėjo jaunuoliams peržvelgti savo sąžinę.

Būrelis kunigų, kartu vyskupu Jonu Kaunecku klausė jaunuolių išpažinčių, o  tuo metu katedriečiai šlovino Dievą.

 

In memoriam

2015-12-18

Eidamas 81–uosius metus gruodžio 18 d. mirė katedros altaristas kanauninkas Petras Budriūnas.

Tegul gailestingasis Viešpats, Kalėdų išvakarėse pasišaukęs savo brolį į Tėvo namus, dovanoja amžinojo gyvenimo dovaną džiaugtis su Švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais.

Daugiau informacijos >>

 

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2015-12-15

Panevėžio katedroje vyko vidinio išgydymo pamaldos!

Jas vedė arkivysk. Lionginas Virbalas ir „Gailestingumo versmė“ maldos užtarimo komanda iš Kauno.

Išgydymo pamaldų fotogalerija >>

 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymas

2015-12-13

Gruodžio 13 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingai buvo atvertos Šventosios Gailestingumo durys. Pamaldos prasidėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, po to tikintieji, atvykę iš įvairių vyskupijos parapijų ir giedant Visų Šventųjų litaniją, maldinga eisena patraukė į katedrą. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas iškilmingai atidarė jubiliejaus ženklu pažymėtas duris ir, gausiai susirinkus tikintiesiems, kartu su broliais kunigais šventė Eucharistiją. Kiekvienas piligrimas, kuris įeis pro šias Šventąsias Gailestingumo duris, priims Atgailos ir Eucharistijos sakramentus ir pasimels popiežiaus intencija, gaus visuotinius atlaidus. 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymo fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai vaikams ir tėveliams

2015-12-10

Artėjant advento pabaigai parapijos vaikai su tėveliais būrėsi į adventinius susikaupimo vakarus katedros kriptoje.

Mažiesiems parapijiečiams katechetės sumaniai parengė biblinį pasakojimą apie Marijos Apsilankymą pas Elzbietą.

Figūrėlių, giesmių ir mąstymų pagalba vaikai ir jų tėveliai drauge leidosi į kelionę kartu Marija.

Visi vaikai turėjo galimybę su malda ir dėkingumu atnešti uždegtą žvakutę prie Marijos kojų.

 

Patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“

2015-11-06

Lapkričio 6-7 dienomis Panevėžio vyskupijos patarnautojai susitiko Anykščiuose, kuriuose vyko patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo ir mūsų parapijos septyni patarnautojai kartu su katedros vikaru kun. Tomu. Patarnautojus vienijo žaidimai, naktinis žygis, ekskursijos ir šv. Mišios.

Dėkojame Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovei Robertai, darbuotojams Monikai ir Andriui už draugystę, nuoširdumą bei sukurtą džiaugsmą. 

Fotogalerija >>