Panevėžio vyskupijos Parapijinių ekonominių reikalų tarybų statutas

2021-08-23 |
ekonomine taryba

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS
PARAPIJINIŲ EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBŲ STATUTAS


TARYBOS SUŠAUKIMAS, JOS SUDĖTIS IR KADENCIJA

1. Kiekvienoje parapijoje, klebonas yra įpareigotas sušaukti Parapijine Ekonominių Reikalų Tarybą (PERT), kurios pagrindinis uždavinys yra padėti klebonui tvarkant ekonominius reikalus (kan. 537; 1280 KTK).

2. Priklausomai nuo parapijos dydžio, į PERT sudėtį, turi įeiti trys ar daugiau patikimų asmenų, nusimanančių apie ūkinius– ekonominius reikalus.

3. PERT narius pasirenka pats klebonas, prieš tai pasikonsultavęs su bažnyčiai ir parapijos bendruomenei atsidavusiais žmonėmis.

4. Klebono nustatytą PERT asmenų sudėtį tvirtina dekanas; o dekanalinėse parapijose - vietos ordinaras.

5. Prieš pradedant eiti pareigas, PERT nariai yra įpareigoti sekmadieninių šv. Mišių metu klebono akivaizdoje duoti priesaiką: „Aš N.N. prisiekiu Dievui Trejybėje vienam, kad patikėtas man Parapijos Ekonominių Reikalų Tarybos nario pareigas atliksiu sąžiningai, pagal kanonų teisės nuostatus. Tai įvykdyti tepadeda man Dievas ir šventoji Evangelija kurią liečiu savo ranka“.

6. PERT kadencija trunka penkis metus. Tie patys nariai gali būti pašaukti sekančiai kadencijai.

7. Į PERT sudėtį neturi įeiti klebono giminės ir svainiai, nors jie ir gerai nusimanytų ekonominiuose reikaluose.

8. Kadencijos metu PERT narį galima pašalinti tik ypatingais ir pagrįstais atvejais, apie tai raštu pranešant dekanui, išdėsčius savo motyvus dėl sprendimo. Dekanalinėje parapijoje šiuo reikalu dekanas turi kreiptis į vietos ordinarą.


TARYBOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

9. PERT yra patariamasis organas, kuris padeda klebonui parapijos ekonominiuose – finansiniuose reikaluose. Jos nutarimai turi būti nuorodomis klebonui. Jei klebonas su jais nesutinka, privalo tai pagrįstai įrodyti.

10. Kadangi PERT kompetencijai priklauso tik bažnytinis turtas, esantis parapijos nuosavybe, todėl PERT neturi jokios galios turtui skirtam klebono išlaikymui.

11. PERT vardu visus juridinius reikalus tvarko klebonas, kuris yra jos pirmininkas. Taip pat klebonas rūpinasi, kad visas parapijos turtas būtų administruojamas laikantis kanonų teisės nuostatų (kan. 1281 – 1288; plg. kan. 532).

12. PERT be uždavinių, kurie yra nurodyti Kanoninės Teisės Kodekse, užsiima: naujų parapijos objektų statyba, senų objektų remontu, statybinių medžiagų paieška ir pirkimu, apdaila, kontroliuoja statybos darbus, rūpinasi finansų įsigijimu, užsiima žemės nuoma, vertina ūkinius – ekonominius projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu, informuoja kleboną kaip įvairius planus vertina parapijiečiai, taip pat vertina pastoviai ir laikinai priimtų darbininkų (juos priima klebonas, o PERT turi tik patariamojo balso teisę, priimant ir atleidžiant juos iš darbo) darbo ir mokesčio sąlygas.

13. Ypatingu būdu PERT rūpinasi bažnytiniu turtu mirus klebonui ir esant ekstremalioms situacijoms kaip antai: kilus gaisrui, išsiliejus potvyniui, įvykus vagystei ir t.t.; tokiais atvejais PERT imasi apsauginių priemonių.

14. PERT posėdžiuose dalyvauja vikarai, kurie su klebono žinia ir sutikimu, iš savo tarpo gali deleguoti vieną atstovą.

15. Klebonas sušaukia PERT bent du kartus metuose; reikalui esant PERT sesijos gali vykti ir dažniau. Klebonas nustatytu posėdžio terminu raštiškai kviečia visus PERT narius. Posėdžiams vadovauja klebonas pagal anksčiau nustatytą tvarką. Posėdžių nariai privalo užlaikyti tarnybinę paslaptį, nebent reikalas būtų viešai žinomas.

16. PERT tarp savo narių privalo išrinkti sekretorių, kuris surašo kiekvieno posėdžio protokolą; protokolas sekančio PERT posėdžio metu privalo būti perskaitytas.

17. Protokolų knyga saugojama parapijos archyve ir tikrinama dekano ir vyskupo vizitacijos metu.

18. Ginčus tarp klebono ir PERT sprendžia dekanas kaip aukštesnioji instancija; vietos ordinarui priklauso galutinis sprendimas.


Reg. nr. 75/03
Panevėžys
2003 03 06 Tvirtinu:

Panevėžio Vyskupas
Jonas KAUNECKAS

 

< atgal į sąrašą