Panevėžio vyskupijos parapijų pastoracinių tarybų statutas

2021-08-23 |
pastoracine taryba foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS

PARAPIJŲ PASTORACINIŲ TARYBŲ STATUTAS


TARYBOS SUŠAUKIMAS, JOS SUDĖTIS IR KADENCIJA

1. Kiekvienos parapijos klebonas Panevėžio Vyskupijoje privalo sušaukti Pastoracinę Parapijos Tarybą (PPT). Jai vadovauja klebonas.

2. PPT padeda klebonui pastoraciniame darbe, svarstant sielovadinės veiklos parapijoje klausimus, ir tokiu būdu dalyvauja Viešpaties Jėzaus ir Jo Bažnyčios išganingoje misijoje. PPT turi patariamąjį balsą.

3. PPT sudėtyje, kiek tai įmanoma, privalo atsispindėti visos parapijinės bendruomenės visuomenė, atsižvelgiant į amžių, profesiją, lytį, išsilavinimą ir netgi į gyvenamąją vietą; pastaruoju atveju miesto parapijose turėtų būti atstovaujami visi rajonai; kaimo parapijose – visų kaimų atstovai.

4. Pareigybės galia į PPT sudėtį įeina: klebonas, parapijos vikarai, tai parapijai priklausančios bažnyčios rektorius bei tikybos mokytojas (jei jų yra daugiau – tai paprasta balsų dauguma jų išrinktas atstovas).

5. PPT sudėtį rinkimų ar paskyrimo būdu papildo: pašvęstojo gyvenimo instituto atstovas bei pasauliečių atstovai, kurie visos parapijos nuomone yra verti atstovauti bendruomenei. Tačiau galutinį sprendimą šiuo klausimu priima klebonas. Kitus PPT narius renka patys parapijiečiai, pvz. atskiruose rajonuose ar kaimo vietovėse, rinkimus patvirtina klebonas, prieš tai pasitaręs su dekanu.

6. PPT narių skaičius turi būti pritaikytas prie parapijos dydžio ir jos poreikių, tačiau negali būti mažesnis nei 10 ir ne didesnis kaip 30 asmenų. Santykis tarp pačios teisės galia sudarančių PPT narių skaičiaus ir išrinktųjų narių skaičiaus turi būti maždaug lygus.

7. Pašauktiesiems PPT nariams paskyrimą duoda klebonas. Jis skamba taip: “Remdamasis Pastoracinės Parapijos Tarybos Statutu, patvirtintu Panevėžio vyskupo xxxx xx xx d., skiriu N.N. 3-iems metams _________________ dekanato, ____________________ parapijos Pastoracinės Tarybos nariu. Linkiu Dievo palaimos atlikti šį uždavinį bendram mūsų parapijos gėriui”.
Vieta ______________, data ________________ , klebono parašas ir antspaudas.

8. Klebono sudarytą PPT sąstatą tvirtina dekanas, o dekanalinėse parapijose – Kurija. Patvirtinimą reikia gauti prieš išleidžiant paskyrimą pašauktiems nariams.

9. Prieš pradedant eiti pareigas, PPT nariai yra įpareigoti sekmadieninių šv. Mišių metu, klebono akivaizdoje, duoti priesaiką: “Aš N.N. prisiekiu Dievui Trejybėje vienam, kad patikėtas man Pastoracinės Parapijos Tarybos nario pareigas atliksiu sąžiningai pagal kanonų teisės nuostatus. Tai įvykdyti tepadeda man Dievas ir Šventoji Evangelija, kurią liečiu savo ranka”. Šią formulę kiekvienas narys ištaria atskirai arba ją kartoja visi drauge, vadovaujant klebonui. Po to prieina prie altoriaus, paliečia Evangelijos knygą ir ją pabučiuoja bei pasirašo po priesaikos tekstu.

10. PPT kadencija trunka penkis metus. Tie patys nariai gali būti pašaukti sekančioms kadencijoms. Leidžiama PPT kadenciją pratęsti, nepakeitus jos sąstato, jei klebonas gauna dekano sutikimą. Patariama karts nuo karto bent dalį PPT sąstato atnaujinti, kad turėtų galimybę į ją įsijungti kaskart nauji parapijiečiai.

11. Pagrįstais atvejais (pvz. gero vardo praradimas, piktnaudžiavimas naryste, nedalyvavimas parapijos veikloje) klebonas gali atleisti PPT narį, prieš tai pranešęs dekanui ir pagrindžiant jam savo ketinimą. Dekanalinėse parapijose šiuo klausimu reikia kreiptis į Kuriją. Norint pakeisti visą PPT sudėti jos kadencijos metu, klebonas turi gauti vietos ordinaro leidimą.

12. Parapijai vakuojant PPT veikla nutraukiama. Naujas klebonas, kanoniškai užėmęs pareigybę, arba patvirtina ligšiolinę PPT, arba trijų mėnesių, vėliausiai pusės metų laikotarpyje pašaukia naują.


TARYBOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

13. Pagal KTK kan. 536 §1 PPT iš savo prigimties yra klebono, asmeniškai atsakančio už apaštalavimo visumą savo parapijoje, patariamas organas.

14. PPT uždaviniai: sielovadinės iniciatyvos skatinimas ir vystymas parapijoje, kunigų rėmimas apaštalinėje veikloje ir katechetiniame darbe, nuomonės išsakymas įvairiais parapijoje iškilusiais klausimais (išskyrus ekonominius reikalus, nes šie yra Parapijos Ekonominių Reikalų Tarybos kompetencija), atsakomybės žadinimas tarp kitų parapijiečių, užsiėmimas karitatyvine veikla parapijoje, ypač senyvo amžiaus žmonėms, ligoniams, išsiskyrusiams ir daugiavaikėms šeimoms, apleistiems vaikams bei jaunimui, siekti suartinti su Bažnyčia nuo jos nutolusius parapijiečius, bendradarbiauti su klebonu, įgyvendinant priimtus nutarimus, bet niekada prieš jo valią.

15. Vaisingesniam galimų klausimų nagrinėjimui kiekvieną kartą, kai reikalauja to aplinkybės, iš PPT narių gali būti sudarytos įvairios darbo grupės pvz., liturgijos, šeimos, katekizacijos, spaudos, ekumeninė ir t.t. Tokia darbo grupė išnagrinėjus patikėta jai klausimą savo išvadas pristato PPT posėdžio metu.

16. PPT gali aptarinėti parapijos ūkinius-materialinius reikalus tuomet, kai jie susiję su sielovada (pvz. bažnyčia ir jos aplinka, katechetinės salės, tikybos mokymo priemonės ir t.t.). Tačiau parapijos gėriui, tinka šiais klausimais diskutuoti drauge su Parapijos Ekonominių Reikalų Taryba bendro posėdžio metu.

17. PPT sušaukia klebonas bent vieną kartą per ketvirtį. Jis tvirtina posėdžio dienotvarkę ir raštiškai pakviečia į numatytą posėdį visus tarybos narius. Kiekvienas PPT narys turi teisę pateikti savo pasiūlymus, į kuriuos klebonas, tvirtinant posėdžio dienotvarkę, privalo atsižvelgti.

18. PPT posėdžiui vadovauja klebonas.

19. PTP tarp savo narių privalo išrinkti sekretorių (galima išrinkti ir du jo padėjėjus), kuris surašo kiekvieno posėdžio protokolą; protokolas, sekančio posėdžio metu, privalo būti perskaitytas ir PPT narių patvirtintas bei išnagrinėtas pagal priimtų nutarimų įgyvendinimo galimybes. Neįgyvendinus priimtų nutarimų, reikia nurodyti priežastis. Protokolų knyga saugojama parapijos archyve ir tikrinama dekano ir vyskupo vizitacijos metu. Sekretorius ir jo padėjėjai gali taip pat padėti klebonui visuose PPT posėdžio paruošiamuosiuose darbuose.

20. Posėdyje priimti nutarimai yra teisėti, jei dalyvavo bent 2/3 narių. Nutarimas priimamas, jei už jį balsavo daugiau nei pusė dalyvaujančių narių.

21. Parapijiečius su PPT nutarimais supažindina klebonas.

22. Ginčus tarp klebono ir PPT įprastine tvarka sprendžia dekanas kaip aukštesnioji instancija; dekanas taip pat budi, kad PPT veikla jo teritorijoje būtų vykdoma pagal visos dalinės Bažnyčios poreikius ir jos labui. Esant skirtingoms nuomonėms tarp PPT ir dekano, reikia kreiptis į vietos ordinarą, kuriam priklauso galutinis sprendimas.


Reg. nr. 74/03
Panevėžys
2003 03 06 Tvirtinu:

Panevėžio Vyskupas

Jonas KAUNECKAS

< atgal į sąrašą