Suskaitmeninti tarpukario Lietuvos leidiniai

2020-08-10 | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
suskaitmeninti

Kviečiame nuotoliniu būdu skaityti suskaitmenintus tarpukariu Lietuvoje išleistus leidinius religijos tematika, kurie yra saugomi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Religinė literatūra portale epaveldas.lt:

 1. Bougaud L. Malda / vyskupas Bougaud; išvertė kun. Kaz. Grinkevičius. [S.l.: s.n.], 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 21 p.
 2. Bougaud L. Šv. Eucharistija / vyskupas Bougaud; išvertė Kaz. Grinkevičius. [Panevėžys]: s.n., 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 38 p.
 3. Butvila V. Ar mokslas kenkia religijai? / Pius Tautvila. [Panevėžys]: [s.n.], [1928] (Panevėžy: N. Feigenzono sp.). 16 p., įsk. virš.
 4. Butvila V. Į darbą / Pijus Butenis. [Panevėžys: s.n., 1928] (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 16 p.
 5. Butvila V. Ar bažnyčia remia mokslą? / P. Tautvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1929 (Kaunas: „Žaibo“ sp.). 16 p.
 6. Butvila V. Katalikų veikimas V. V. C. Skyriuose / parašė kun. Vl. Butvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 15, [1] p.
 7. Butvila V. Bažnyčia rūpinasi vargo žmonėmis / parašė K. V. B.. 2-asis leid.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 8. Butvila V. Ką katalikai turi žinoti apie moterystę / parašė A. Šablinskas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 14, [1] p.
 9. Butvila V. Kelias į Kristaus karaliavimą / parašė A. Šablinskas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj. („Bangos“ sp.), 1931. 16 p.
 10. Butvila V. Šventųjų mišių auka / parašė K. V. B.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono, [1931] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31, [1] p.: iliustr.
 11. Butvila V. Darykite atgailą / parašė K. V. B.. Antras leidimas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj. („Bangos“ spaustuvė Panevėžy), 1932. 16 p.
 12. Butvila V. Katalikų rūpesčiai / parašė Pijus Butenis. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 13. Butvila V. Krikščionybė ir mokslas / A. Šablinskas. [Panevėžys]: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [4] p.
 14. Butvila V. Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31, [1] p.
 15. Butvila V. Tiesos fronte: [straipsnelių, lapelių ir knygelių rinkinys] / K. V. Butvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 248 p.

 1. Chatkovskis Vl. Viešpaties malda: aiškinamasis pamokslas (Šv. Jono iš Kanto oktavoje) / iš Vl. Chatkovskio vertė ir išleido Kaz. Grinkevičius. S. l.: Kaz. Grinkevičius, 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 32 p.
 2. Giesmės. Panevėžys: Panevėžio katedra, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 14 p.
 3. Gobis J. Tautybė ir gyvenimas / J. Gobis. Rokiškis: , 1929 (Marijampolė: „Dirvos“ sp.). 37, [1] p. 
 4. Gobis J. Katalikiškoji Akcija ir gyvenimas / J. Gobis. Panevėžys: [s.n.], 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 52 p.
 5. Graudūs verksmai / laisvai vertė T. D.. 2-asis leid.. Panevėžys: Panevėžio katedra, 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 6. Heidelbergo katekizmas: (ištrauka ev. Reformatų tikybos vaikams). Biržai: Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1936 (Biržai: Biržų sp.). 46 p., [1] p.
 7. Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos „Pavasaris“ Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. Panevėžys: Senamiesčio parapijos „Pavasario“ kuopa, 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 39, [1] p.: portr., iliustr.
 8. Naujojo Testamento auka, arba Šv. mišios. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 63 p.

 1. Paltarokas K. Girtuoklystė – neturto motina / parašė K. Paltarokas. 2-ji patais. laida. Kaunas: Katalikų „Blaivybės“ draugija, 1913 (Kaunas: S. Banaičio sp.). 16 p.: vnj.
 2. Paltarokas K. Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1913 (Kaunas: S. Banaičio sp.). 216 p.
 3. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei / [Kazimieras Paltarokas]. 2-oji laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1919 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 100 p.
 4. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. 3-ji laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1919 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 78 p.
 5. Paltarokas K. Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje / K. Paltarokas. Kaunas: [s.n.], 1920 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 22 p.
 6. Paltarokas K. Socialis klausimas / parašė K. Paltarokas. 2-oji padidinta laida. Kaunas: Petronio knygynas, 1921 (Berlin: Otto Elsner). 306, [2] p.
 7. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms / parašė Kaz. Paltarokas, T.M.. 5-oji laid. Kaunas: Petronio knygynas, [1921]. [4], 74 p.: iliustr.
 8. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 4-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1921 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 125, [1] p.: iliustr.
 9. Paltarokas K. Visuomeninis kunigo veikimas / kan. Kazimieras Paltarokas. Kaunas: Petronio knygynas, 1921 (Tilžė: Jagomasto sp. „Lituania“). 96, [1] p.
 10. Paltarokas K. Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 4-oji patais. laida. Kaunas: Švento Kazimiero draugija, 1923 ([Kaunas] : „Šviesos“ sp). 116, [1 žml.], III p.: iliustr., žml.
 11. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. 4-oji patais. laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1925 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 135 p.
 12. Paltarokas K. Seksualinis jaunuomenės švietimas / K. Paltarokas. Kaunas: [s.n.], 1926 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 48 p.
 13. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 3 / [Kazimieras Paltarokas]. 1927 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 14. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 7-oji patais. laida. Kaunas: [s.n.], 1927 (Kaunas: „Švyturio“ b-vės sp.). 32 p.
 15. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 5 / [Kazimieras Paltarokas]. 1928 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 14 p.
 16. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 8-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1928 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 17. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 6 / [Kazimieras Paltarokas]. 1929 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 16 p.
 18. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 6-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 138 p.
 19. Paltarokas K. Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje / parašė Kazimieras Paltarokas. Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 16 p.: portr.
 20. Paltarokas K. Tikybiniai jaunimo pergyvenimai / K. Paltarokas. [Kaunas: s.n.], 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). [1], 32 p.
 21. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 7 / [Kazimieras Paltarokas]. 1930 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 16 p.
 22. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / Kaz. Paltaroko. 9-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 76 p.: iliustr.
 23. Paltarokas K. Tikybinis jaunuomenės auklėjimas / K. Paltarokas. [Kauna: s.n.], 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 16 p.
 24. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 7-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1931 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 138 p.
 25. Paltarokas K. Depopuliacija ir pastoracija / parašė V. K. P.. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). [4], 84 p.
 26. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 27. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas, T.M.. 6-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 107, [1], III p.: iliustr., žml.
 28. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 10-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 132, [2 žml.] p.: iliustr.
 29. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 11- asis leid.. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 30. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 10 / [Kazimieras Paltarokas]. 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 31. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 11 / [Kazimieras Paltarokas]. 1933. 16 p.
 32. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 12 / [Kazimieras Paltarokas]. 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 33. Paltarokas K. Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 7-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935 („Šviesos“ sp). 107, [4] p.: iliustr.
 34. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas, T.M.. 7-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 107, [1], III p.: iliustr., žml.
 35. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtinta Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 10-asis leid.. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 127 p.
 36. Paltarokas K. Panevėžio bažnyčios / V. K. P.. Panevėžys: [s.n.], 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 39 p.: iliustr.
 37. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 12-asis leid., pritaikytas prie naujos programos. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 135 p.: iliustr.
 38. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 13-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 39. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 15 / [Kazimieras Paltarokas]. 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 40. Paltarokas K. Vargo žmonių globėja / V. K. P.. 2-asis papild. leid.. Panevėžys: [K. V. C. Panevėžio rajono valdyba], 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 28, [1] p.
 41. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 16 / [Kazimieras Paltarokas]. 1938 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 42. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17 / [Kazimieras Paltarokas]. 1938 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 43. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 13-asis leid., pritaikytas prie naujos programos. Kaunas: [s.n.], 1938 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 135 p.: iliustr., žml.
 44. Paltarokas K. Laisvamanybė / V.K.P.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1939 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [4] p.
 45. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 18 / [Kazimieras Paltarokas]. 1940 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 46. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 19 / [Kazimieras Paltarokas]. 1940 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 47. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 18- asis leid.. Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1941. 31 p.
 48. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 18- asis leid.. Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1941 (Panevėžys: Panevėžio sp.). 32 p.
 49. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / Kazimieras  Paltarokas. 19- asis leid.. Kaunas: „Sakalo“ leidykla, [1944] (Kaunas: „Žaibo“ sp.). 48 p.

 1. Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. Panevėžys: Eucharistinio kongreso komitetas, 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 30, [2] p.: iliustr., portr.
 2. Panevėžio vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų kasos įstatai / [sudarė] K. Paltarokas, Vl. Butvila. [Panevėžys: s.n., 1932] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [8] p., įsk. virš.
 3. Pirmasis Panevėžio Vyskupijos sinodas. Panevėžys, 1936. 204 p.
 4. Prunskis J. Kanauninkas Kleofas Kozmianas švietėjas ir auklėtojas sunkiausiais vergijos laikais / J. Prunskis. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15, [1] p.: portr.
 5. Prunskis J. Pareiga / J. Prunskis. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 23, [1] p.
 6. Vadovas: Panevėžio vyskupijos eucharistinis vyrų kongresas, 1937.VI.19-20. [Panevėžys]: Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso komitetas, [1937] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31 p.: iliustr., nat.
< atgal į sąrašą