Vyskupo emerito Jono Kaunecko kunigystės 40-ies metų sukaktis

2017-05-21 | Parapijos informacija
suk 40 05

Gegužės 21 d. sekmadienio vidurdienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus tikinčiųjų būrys pasimelsti už vyskupą emeritą Joną Kaunecką, švenčiantį 40-ies metų kunigystės sukaktį.

Kartu su vyskupu savo kunigystės metines minėjo trys kurso draugai: kun. Vincentas Stankevičius (Rokiškio bažnyčios rezidentas), kun. Marijonas Savickas (Mielagėnų ir Ceikinių parapijų klebonas, Vilniaus arkivysk.) ir kun. Česlovas Degutis (Švėkšnos bažnyčios rezidentas, Telšių vysk.). Pastarasis šv. Mišiose sakė pamokslą, prisimindamas savo gyvenimą, dėkodamas Dievui, tėvams ir visiems, kurie jį lydėjo kunigystės keliu.

Mišių pabaigoje visi drauge sugiedojo Švč. M. Marijos litaniją ir giesmę „Sveika, Marija. Motina Dievo“.

Po Mišių įteikdamas gėlių puokštes sukaktuvininkus pasveikino Panevėžio katedros klebonas Eugenijus, dėkodamas vysk. Jonui už tarnystę katedroje, palinkėdamas ir svečiams kunigams stiprios sveikatos ir gausių Dievo malonių.

Vyskupą pasveikino Gyvojo Rožinio draugijos ir Marijos Legiono nariai, seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio vyskupijos sielovados centrų atstovai, svečiai iš Telšių vyskupijos ir giminės.

Vėliau vyskupas visus pakvietė į parapijos salę pabendrauti ir pasistiprinti prie vaišių stalo.

Nuoširdžiai sveikiname vyskupą Joną Kaunecką su kunigystės sukaktimi ir linkime stiprios sveikatos ir gausių Viešpaties malonių toliau darbuojantis Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, vynuogyne.

suk 40 03

suk 40 04

suk 40 06

suk 40 07

suk 40 08

< atgal į sąrašą