Diak. Raimundo Zimkos kunigystės šventimai

2019-07-20 | www.paneveziovyskupija.lt
9 2 768x512

Liepos 20 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kunigystės šventimus suteikė diakonui Raimundui Zimkai. Iš Alantos (Molėtų raj.) kilęs, būsimasis kunigas baigė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Į diakono Raimundo kunigystės šventimus atvyko Telšių kunigų seminarijos rektorius kun., eduk. m. dr. Saulius Stumbra bei keletas šios vyskupijos kunigų. Kadangi diak. Raimundas savo kilimu priklauso Panevėžio vyskupijai, tad Dievui padėkoti už Raimundo pašaukimą į kunigystę atvyko ir mūsų vyskupijos kunigų. Šv. Mišioms patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Gausus būrys tikinčiųjų iš Alantos parapijos bei Panevėžio, susirinko kartu su Raimundu džiaugtis ir Dievui dėkoti už jo pašaukimą tarnauti Dievui ir artimui.

Panevėžio vysk. Linas homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje bei jo kalbą pasakytą Kauno arkikatedroje kunigams ir pašvęstiesiems: „gyvenimas sekant Jėzumi nėra funkcionieriaus gyvenimas. Tai gyvenimas, kupinas Viešpaties meilės ir apaštalinio uolumo dėl žmonių (…) Ką daro kunigas funkcionierius? Turi savo darbo laiką, savo biurą, atidaro savo biurą tam tikrą valandą, dirba darbą, uždaro biurą. O žmonės lauke. Žmonės neprisiartina. Brangūs broliai ir seserys, jei nenorite būti funkcionieriai, pasakysiu jums vieną žodį – artumas! Artumas, buvimas greta. Arti tabernakulio, veidas į veidą su Viešpačiu. Ir arti, greta žmonių. „Bet, tėve, žmonės neateina…“ Eik jų ieškoti! „Šiandienos jaunimas neateina.“ Sugalvok ką nors: oratoriją, kur pabūtum su jais, jiems padėtumei. Artumas žmonėms. Ir artumas Viešpačiui tabernakulyje. Viešpats nori jūsų kaip tautos ganytojų, vyrų ir moterų. O ne valstybės klero tarnautojų“. 

Baigdamas homiliją, Vyskupas pasidžiaugė ir paragino Raimundą neprarasti nuolankaus paprastumo ir tarnystės dvasios, kurias jame įžvelgė ir atpažino ne vienas susitikęs su juo.  Galiausiai Panevėžio Vyskupas paskelbė pirmąją kun. Raimundo Viešpačiui tarnystės parapiją – vikaro pareigoms Anykščių Šv. Mato parapiją. Ganytojas atvykusiam kartu pasimelsti Anykščių dekanui kleb. Petrui Baniuliui pavedė tėviškai rūpintis naujuoju kunigu. 

Pasibaigus Šv. Mišių aukai, prieš visas padėkas atvykusiems ir prisidėjusiems prie Raimundo kelionės į kunigystę, Telšių rektorius kun. Saulius Stumbra, per Vyskupo rankas įteikė ką tik įšventinam kun. Raimundui Zimkai magistro laipsnio diplomą.

Linkime kun. Raimundui Dievo palaimos ištikimai tarnauti Dievui ir žmonėms.  

s. J.M.

Nuotraukos Evaldo Lasio

< atgal į sąrašą