Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktys

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje lapkričio 19 d. (šeštadienį) 15 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios minint vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktis.

Vyskupas J. Preikšas vyskupijai vadovavo nuo 1989 m. iki 2002 m. Šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana, Vilniaus arkivysk. metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivysk. metropolitas Lionginas Virbalas SJ,  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Telšių vysk. Jonas Boruta SJ, Kauno arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vysk. emeritas Juozas Matulaitis, gausus būrys kunigų ir pilna katedra tikinčiųjų.

Liturgijai vadovavo vysk. J. Preikšas, kuris pamokslo metu Dievui dėkojo už gautas malones ir visus kvietė būti dėkingiems už begalinį Dievo gerumą.

Šv. Mišiose patarnavo Panevėžio vyskupijos klierikai ir ministrantai, giedojo katedros choras (vad. Antanas Šauklys).

Pamaldų pabaigoje kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą perskaitė Panevėžio vysk. Linas, sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus P. L. Quintana, Vilniaus arkivysk. G. Grušas, kun. Saulius Filipavičius ir Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos atstovai Povilas Urbšys ir Nijolė Gylienė.

Vėliau šventė tęsėsi vysk. K. Paltaroko gimnazijoje.

Sveikiname vyskupą Juozą bei linkime Dievo palaimos ir stiprios sveikatos. Fotografijos Stasio Skrebio.