Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė, 2018 m.

2018 m. kovo 4 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tikintieji šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero atlaidus, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kunigas Mozė Mitkevičius. Svečias dalinosi išmintimi prisotintu bibliniu žodžiu, vaizdžiais palyginimais liudijo savo asmeninį santykį su Dievu ir kvietė tikinčiuosius veržtis į tą, kuris "pamilo pasaulį ir atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas turėtų amžinąjį gyvenimą". 12 val.šv. Mišias papuošė ne tik tikinčiųjų malda, darnus choro giedojimas, bet ir eucharistinė procesija, kuri šimtmečius Katalikų Bažnyčioje išreiškia visų Dievą mylinčių žmonių gyvą tikėjimą.

Tuo pat metu parapijos salėje vyko Kaziuko mugė, kurioje buvo galima pasidalinti savo pagamintais rankdarbiais ir skanėstais ar smagiai praleisti laiką prie arbatos puodelio. Po sumos į parapijos salę sugužėję visi maldininkai, choristai, procesijos dalyviai buvo pavaišinti šviežiomis bandelėmis ir sultiniu bei kitais skanumynais. Tokiomis progomis ypač juntama parapijos kaip bendruomenės dvasia, liudijanti meilę Dievui ir Bažnyčiai.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Mozei už tikėjimo liudijimą, choristams už meilę giesmei, procesijos dalyviais už ištikimybę ne vienerius metus garbintį eucharistinį Jėzų, parapijiečiams už nuoširdžias maldas ir aukas, atlaidų organizatoriams, mugės dalyviams, savanoriams ir šeimininkėms už šeimynišką rūpestį, kad visi būtų pasisotinę duonos kąsniu ir gera nuotaika. Užtariant šv. Kazimierui, telaimina Dievas Panevėžio katedros parapijiečius: vaikus, jaunimą, šeimas ir visus žmones, kad visuose klestėtų ištikimybė Dievui, bendruomenei ir krikščioniškoms vertybėms.

Už fotografijas dėkojame B. Baronaitei.