Malda už mirusius vyskupijos dvasininkus, 2016-11-04

Šiais metais Panevėžio vyskupija švenčia devyniasdešimties metų sukaktį.

Ta proga lapkričio 4 d. vidurdienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio ganytoju Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais buvo švenčiamos gedulingos šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos mirusius vyskupus, kunigus ir kitus dvasininkus.

Po šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji pasimeldė prie kriptoje palaidoto pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo.